Ir ao contido

Concello de Abegondo

 
avanzada
inicio | mapa web | contacto |

Accesos Rápidos

Aviso legal

Este aviso legal recolle as condicións xerais que rexen o acceso e o uso da Web (http://www.abegondo.es), en adiante "a Web", da que é titular o AYUNTAMIENTO DE ABEGONDO/ CONCELLO DE ABEGONDO, en adiante CONCELLO DE ABEGONDO, con sede social na Casa do Concello, San Marcos 1, 15318 Abegondo (A CORUÑA).

PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

De acuerdo con la normativa vigente en materia de protección de datos así como en materia de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico, el usuario acepta que los datos personales aportados en la Web, o cualquier otro facilitado al CONCELLO DE ABEGONDO para su acceso a algunos de los servicios sean incorporados a ficheros titularidad del CONCELLO DE ABEGONDO, con la finalidad de facilitar la prestación de los servicios solicitados, para la correcta identificación de los usuarios que solicitan servicios personalizados en la Web, para la realización de estudios estadísticos, que permitan diseñar mejoras en los servicios prestados, para la gestión de tareas básicas de administración, así como para mantenerle informado, bien por correo electrónico bien por cualquier otro medio, de novedades, productos y servicios relacionados con el CONCELLO DE ABEGONDO. En el caso de comunicaciones comerciales a través de correo electrónico o medio equivalente, el usuario presta su consentimiento expreso para el envío de información a través de dicho medio.

El CONCELLO DE ABEGONDO se compromete al cumplimiento de su obligación de secreto de los datos de carácter personal y de su deber de tratarlos con confidencialidad, y asume, a estos efectos, las medidas de índole técnica, organizativa y de seguridad necesarias para evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y demás legislación aplicable.

Las respuestas de los campos que contienen un asterisco (*) tienen un carácter obligatorio, al considerarse la información mínima exigible para gestionar la información solicitada, sin esta información sería imposible desarrollar el servicio solicitado. El resto de los campos son de respuesta facultativa.

Cualquier usuario puede en cualquier momento ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, mediante un escrito, con una fotocopia del DNI y especificando el derecho a ejercitar, a: CONCELLO DE ABEGONDO, San Marcos, 1. 15318 Abegondo (A CORUÑA). Puede utilizar el formulario que le facilitamos.

PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSOAL

De acordo coa normativa vixente en materia de protección de datos así como en materia de servizos da sociedade da información e do comercio electrónico, o usuario acepta que os datos persoais achegados na Web, ou calquera outro facilitado ao CONCELLO DE ABEGONDO para o seu acceso a algúns dos servizos sexan incorporados a ficheiros titularidade do CONCELLO DE ABEGONDO, coa finalidade de facilitar a prestación dos servizos solicitados, para a correcta identificación dos usuarios que solicitan servizos personalizados na Web, para a realización de estudos estatísticos, que permitan deseñar melloras nos servizos prestados, para a xestión das tarefas básicas de administración, así como para mantelo informado, ben por correo electrónico ben por calquera outro medio, de novidades, produtos e servizos relacionados co CONCELLO DE ABEGONDO. No caso de comunicacións comerciais a través de correo electrónico ou medio equivalente, o usuario presta o seu consentimento expreso para o envío de información a través do dito medio.

O CONCELLO DE ABEGONDO comprométese ao cumprimento da súa obriga de segredo dos datos de carácter persoal e do seu deber de tratalos con confidencialidade, e asume, para estes efectos, as medidas de índole técnica, organizativa e de seguridade necesarias para evitar a súa alteración, perda, tratamento ou acceso non autorizado, de acordo co establecido na Lei Orgánica 15/1999 do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, e demais lexislación aplicable.

As respostas dos campos que conteñen un asterisco (*) teñen un carácter obrigatorio, ao considerarse a información mínima esixible para xestionar a información solicitada, sen esta información sería imposible desenvolver o servizo solicitado. O resto dos campos son de resposta facultativa.

Calquera usuario pode en calquera momento exercitar os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición, mediante un escrito, cunha fotocopia do DNI e especificando o dereito a exercitar, a: CONCELLO DE ABEGONDO, San Marcos, 1. 15318 Abegondo (A CORUÑA). Pode utilizar o formulario que lle facilitamos.

ENLACES

Esta Web pode conter enlaces e hiperenlaces de páxinas con servizos, actividades ou informacións, que cremos que poden ser de utilidade cun contido que non infrinxe a lexislación vixente, e que pode ser visitada por menores de idade, de todas maneiras, o CONCELLO DE ABEGONDO non se responsabiliza do contido, nin dos posibles bens ou dereitos lesionables. Se vostede cre que o contido pode vulnerar algún dereito, rogámoslle que nolo comunique para poder suprimir o enlace.

En todo caso o CONCELLO DE ABEGONDO non asume ningunha responsabilidade derivada dos contidos enlazados desde a súa páxina Web, nin garante a ausencia de virus ou outros elementos nos que se poidan producir alteracións no sistema informático (hardware e software), nos documentos e ficheiros do usuario, excluíndo calquera responsabilidade polos danos de calquera clase causados ao usuario por este motivo.

PROPIEDADE INTELECTUAL

A Web (http://www.abegondo.es) utiliza o xestor de contidos "Typo3" (http://typo3.com) baixo licenza GNU - GPL. O resto de elementos que forman a Web, así como a estrutura, deseño e código fuente, son titularidade do CONCELLO DE ABEGONDO, e queda expresamente prohibida a reprodución, modificación, transformación, distribución ou comunicación pública da Web, sen o previo consentimento do CONCELLO DE ABEGONDO, salvo nos casos previstos na lexislación.

Poderase facer un uso exclusivamente privado e persoal dos contidos da Web, sempre que non sexan usados cunha finalidade comercial posterior.

O CONCELLO DE ABEGONDO non asume ningunha responsabilidade derivada do uso por terceiros do contido da Web e poderá exercitar todas as accións legais que lle correspondan en caso de infracción destes dereitos por parte do usuario.

ACCESO

Existen determinadas partes da Web cuxo acceso está reservado ao persoal do CONCELLO DE ABEGONDO ou persoas autorizadas, por medio dun identificador de usuario e dun contrasinal.

Os demais usuarios poden visitar o acceso ás seccións públicas da Web,e non deben intentar nunca o acceso ás seccións con acceso restrinxido, salvo que fose autorizado mediante un contrasinal e un identificador de usuario.

EXCLUSIÓN DE RESPONSABILIDADE SOBRE O CONTIDO

A información desta Web ten como finalidade facilitar a difusión dos produtos e servizos que nós realizamos. O CONCELLO DE ABEGONDO non se responsabiliza dos posibles erros tipográficos ou numéricos que poida conter a Web, nin da exactitude da información contida nesta.

Só a información publicada nos boletíns oficiais e actos administrativos publicados por este concello ten valor legal.

En todo caso, o CONCELLO DE ABEGONDO resérvase o dereito, en calquera momento e sen previa notificación ao usuario, a modificar ou suspender temporalmente o contido, configuración, especificacións técnicas e servizos da Web, de forma unilateral.

O CONCELLO DE ABEGONDO non será, en ningún caso, responsable, polos danos e prexuízos de calquera tipo derivados, directa ou indirectamente, da falta de lectura deste aviso, ou do incumprimento das obrigas especificadas neste.

SEGURIDADE

O CONCELLO DE ABEGONDO, consciente dos riscos derivados de enfrontarse a novos retos que supoñan estender os seus servizos a través de Internet, dispuxo de esixentes medidas de seguridade para reducir os riscos.

Non obstante, o CONCELLO DE ABEGONDO non pode garantir a invulnerabilidade absoluta dos sistemas de seguridade, polo que exclúe calquera tipo de responsabilidade por danos e prexuízos de toda natureza que poidan deberse á presenza de virus ou outros elementos que poidan producir alteracións no sistema informático (software e hardware), documentos electrónicos e ficheiros do usuario ou de calquera terceiro, incluíndo os que se produzan nos servizos prestados por terceiros a través deste portal

CONCELLO DE ABEGONDO

San Marcos 1

15318 Abegondo (A CORUÑA)

Tlfn.: ( 00 34 ) 981 647 909

Fax: ( 00 34 ) 981 673 050

Documentos adxuntos:

Solicitude de acceso aos datos de carácter persoal.

 

Concello de Abegondo

Tfno. Centraliña: 981 647 909 | Enderezo: San Marcos, 1. 15318 Abegondo (A Coruña)