Ir ao contido

Concello de Abegondo

 
avanzada
inicio | mapa web | contacto |

Accesos Rápidos

Abegondo pon en marcha a comunicación previa para o inicio de actividades e actuacións urbanísticas

Permite comezalas coa presentación do escrito e a documentación requirida no Concello

Abegondo, 12 de marzo de 2012. O Concello de Abegondo adáptase á directiva sobre o exercicio de servizos na Unión Europea. No afán de proporcionar aos cidadáns o máximo de facilidades para iniciar actividades e actuacións de tipo urbanístico créase o modelo de comunicación previa, que permite comezalas desde o momento da súa presentación.

Este procedemento regúlase na ordenanza municipal reguladora da execución de obras, actividades ou servizos que entra en vigor tras a súa aprobación definitiva feita pública no Boletín Oficial da Provincia de hoxe. O texto apróbase tras non ter recibido ningún tipo de alegación durante o prazo de exposición ao público.

Están sometidas ao procedemento de comunicación previa aquelas obras ou actuacións non incluídas no réxime de licenzas ou declaración responsable que, sexan conformes co uso urbanístico, teñan reducido impacto urbanístico e escasa entidade técnica. Entre estas pódese mencionar:

Actuaciones en edificios:

 • Obras de conservación ou renovación de instalacións dos edificios ou de elementos construtivos non estruturais. Exclúense cambios de cuberta de edificacións.
 • Obras de restauración de fachadas, medianeiras, patios ou terrazas.
 • Instalación de infraestruturas comúns do edificio, tales como baixantes, chemineas, sistemas de aire acondicionado, telecomunicacións, instalación de placas solares ou fotovoltaicas, antenas (non inclúe as de telefonía móbil) e outras instalacións comúns.

Actuacións en locais o vivendas:

 • Reformas de locais ou vivendas (inclúe a modificación da distribución interior sen afectación de elementos estruturais)
 • Instalación de novos elementos publicitarios en locais comerciais (rótulos, toldos, bandeirolas, etc.)

Actuacións en terreos:

 • Acondicionamento de espazos libres de parcela consistentes en axardinamento, pavimentación, etc.
 • Cerres laterais que non linden co sistema viario.

Exercicio de actividades sometidas ao réxime de comunicación previa:

 • Comercio polo miúdo de alimentos (excepto carnicerías e chacinerías, elaboración, envasado, almacenaxe e venda de comidas preparadas directamente ao consumidor final), bebidas e tabaco en establecementos especializados.
 • Comercio polo miúdo de artigos de beleza e hixiene, téxtiles, mobles, electrodomésticos, ferreterías, materiais de construción, libros, xornais, óptica, xoiería, reloxería, xoguetes, droguería, flores, animais de compañía, etc.
 • Industriais sempre que a potencia mecánica instalada non supere os 15 Kw. e a súa superficie non supere os 400 m2.
 • Outras actividades como centros e academias de ensinanza, excepto salas de baile, música e canto; despachos profesionais, xestorías, oficinas, salóns de peiteado (salvo que dispoñan de instalacións de raios UVA ou similares), garaxes para estacionamento de ata dous vehículos, etc.

 

Están sometidas ao procedemento de declaración responsable a demolición de construcións que sexan consecuencia directa da declaración dun edificio en situación de ruína que leva implícita a súa demolición e a primeira utilización dos edificios.

Mentres, estarán suxeitos á licenza de actividade, téñase que realizar obras ou non, todos os actos de implantación, modificación ou cambio de actividades que se pretendan desenvolver nun determinado local ou a vía pública nos que, en aplicación da lexislación vixente, se dean «razóns imperiosas de interese xeral» para a protección do medio ambiente e do contorno urbano, así como para a conservación do patrimonio cultural.

Nos casos que a ordenanza someta a execución de obras ou actividades ao réxime de declaración responsable ou comunicación previa, os interesados deberán presentar no rexistro do Concello un escrito no que se describa as actuacións que se pretenden levar a cabo, acompañando a documentación esixible en cada caso. Só poderá dar comezo a execución das obras ou da actividade unha vez presentado o modelo e a dita documentación.

Concello de Abegondo

Tfno. Centraliña: 981 647 909 | Enderezo: San Marcos, 1. 15318 Abegondo (A Coruña)