Ir ao contido

Concello de Abegondo

 
avanzada
inicio | mapa web | contacto |

Accesos Rápidos

Plan Xeral de Ordenación Municipal - aprobación definitiva

14 de setembro de 2012 - Orde de aprobación definitiva do Plan Xeral de Ordenación Municipal do Concello de Abegondo

VID-20120914-00016 from Concello de Abegondo.

Antecedentes e Normativa vixente
O concello de Abegondo carece na actualidade de planeamento xeral municipal, tras a anulación polo Tribunal Superior de Xustiza en data 14 de setembro de 2.000 das Normas subsidiarias de planeamento municipal aprobadas en 1.997; polo tanto resultan de aplicación as normas complementarias e subsidiarias de planeamento provincial aprobadas en 1.991.

 

A tramitación do novo PXOM
O concello de Abegondo remitíu á Consellería de Política Territorial, Obras Públicas e Transporte o plan xeral de ordenación municipal redactado polo equipo técnico "Fernández Carballada e asociados S.L." solicitando informe previo á aprobación inicial, conforme ao artigo 85.1 da Lei 9/2002, de 30 de decembro, de ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia.

 

O PXOM 2010 de Abegondo foi aprobado inicialmente polo Pleno de data 12 de novembro de 2010, atopándose na actualidade en período de exposición ao público.

No informe emitido pola consellería, despois de realizar unha breve exposición dos antecedentes, faise unha relación das consideracións aportadas pola Dirección Xeral de Urbanismo a ter en conta no documento do PXOM.

O PXOM 2010 de Abegondo foi aprobado inicialmente polo Pleno de data 12 de novembro de 2010, atopándose na actualidade en período de exposición ao público:

  • Telecentro de Abegondo - 1º andar da Casa do Concello. De luns a sábado, de 09:30 a 13:30 h.

 

Presentación de alegacións
O prazo para a presentación de alegacións ao PXOM aprobado inicialmente remata o vindeiro 19 de xaneiro de 2011. Por acordo do Pleno adoptado na sesión de 17 de xaneiro de 2011, acordouse ampliar o prazo de exposición pública do Xeral de Ordenación Municipal de Abegondo (PXOM), ata o próximo día 10 de febreiro de 2011, durante o cal pode ser examinado nas dependencias municipais e formular as reclamacións e suxerencias que crean oportunas.

Falicítase o seguinte documento para a presentación de alegacións:

O prazo para a presentación de alegacións ao PXOM aprobado inicialmente rematou o 19 de xaneiro de 2011.

 

Aprobación definitiva

Orde do 14 de setembro de 2012 de aprobación definitiva do Plan xeral de ordenación municipal do Concello de Abegondo (a coruña)

>> Acceso a toda a documentación do Plan Xeral (PDF)

>> Informe de alegacións. Resposta ás alegacións presentadas ao Plan Xeral de Ordenación Municipal do Concello de Abegondo

Concello de Abegondo

Tfno. Centraliña: 981 647 909 | Enderezo: San Marcos, 1. 15318 Abegondo (A Coruña)